November 2018

16

Nov

Friday

18

Nov

Sunday

25

Nov

Sunday
December 2018

02

Dec

Sunday

09

Dec

Sunday

16

Dec

Sunday

21

Dec

Friday

23

Dec

Sunday

30

Dec

Sunday
January 2019

06

Jan

Sunday

13

Jan

Sunday

18

Jan

Friday

20

Jan

Sunday

27

Jan

Sunday
February 2019

03

Feb

Sunday

10

Feb

Sunday

15

Feb

Friday

17

Feb

Sunday

24

Feb

Sunday
March 2019

03

Mar

Sunday

10

Mar

Sunday

15

Mar

Friday

17

Mar

Sunday

24

Mar

Sunday

31

Mar

Sunday
April 2019

07

Apr

Sunday

14

Apr

Sunday

19

Apr

Friday

21

Apr

Sunday

28

Apr

Sunday
May 2019

05

May

Sunday

12

May

Sunday

17

May

Friday

19

May

Sunday

26

May

Sunday
June 2019

02

Jun

Sunday

09

Jun

Sunday

16

Jun

Sunday

21

Jun

Friday

23

Jun

Sunday

30

Jun

Sunday
July 2019

07

Jul

Sunday

14

Jul

Sunday

19

Jul

Friday

21

Jul

Sunday

28

Jul

Sunday
August 2019

04

Aug

Sunday

11

Aug

Sunday

16

Aug

Friday

18

Aug

Sunday

25

Aug

Sunday
September 2019

01

Sep

Sunday

08

Sep

Sunday

15

Sep

Sunday

20

Sep

Friday

22

Sep

Sunday

29

Sep

Sunday
October 2019

06

Oct

Sunday

13

Oct

Sunday

18

Oct

Friday

20

Oct

Sunday

27

Oct

Sunday
November 2019

03

Nov

Sunday

10

Nov

Sunday

15

Nov

Friday

17

Nov

Sunday

24

Nov

Sunday
December 2019

01

Dec

Sunday

08

Dec

Sunday

15

Dec

Sunday

20

Dec

Friday

22

Dec

Sunday

29

Dec

Sunday
January 2020

05

Jan

Sunday

12

Jan

Sunday

17

Jan

Friday

19

Jan

Sunday

26

Jan

Sunday
February 2020

02

Feb

Sunday

09

Feb

Sunday

16

Feb

Sunday

21

Feb

Friday

23

Feb

Sunday
March 2020

01

Mar

Sunday

08

Mar

Sunday

15

Mar

Sunday

20

Mar

Friday

22

Mar

Sunday

29

Mar

Sunday
April 2020

05

Apr

Sunday

12

Apr

Sunday

17

Apr

Friday

19

Apr

Sunday

26

Apr

Sunday
May 2020

03

May

Sunday

10

May

Sunday

15

May

Friday

17

May

Sunday

24

May

Sunday